info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
31.0737
Dolar Satış
:
31.1297
Euro Alış
:
33.7284
Euro Satış
:
33.7892
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Murat Ürtekin, Bıçak Sırtı
murat@ellidokuz.com

Türkiye - AB Katılım Sürecinde Son Durum - 10

İnsan Kaynağı ve Fiziki Altyapı
• Reformlar ve eğitim harcamalarındaki artış okullaşma oranının artmasına yardımcı olmuştur.
• Eğitimin kalitesi ve eğitime erişimde cinsiyet eşitliği ile ilgili sorunlar devam etmektedir.
• Okulluluk oranı artmaya devam etmiştir. Eğitimin ilk dört yılında %99 6 ve ikinci dört yılda %94 5 ve ortaokul ve lisede ise %76 7’ye ulaşmıştır.
• Kızların okulluluk oranında özellikle ortaokul ve lisede erkek öğrencilerle büyük farklılıklar mevcuttur.
• Yükseköğrenime katılım uluslararası standartlara göre düşüktür.
• 30-34 yaş grubundaki kişilerde mesleki eğitim kalifikasyonlarına sahip kişilerin oranı 2013’teki %19 5’lik seviyeden 2014’te %20 5’e çıkmıştır.
• 15 yaşındaki öğrenciler göz önünde bulundurularak belirlenen eğitim performansı değerlendirmesinde (PISA) Türk öğrenciler OECD ülkeleri ortalamasının 48 puan gerisinde kalmıştır.
• Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi güçlendirmek için Türkiye insan kaynağını daha iyi kullanmalıdır.
• Ülkenin fiziki altyapısı ile ilgili gelişmeler orta düzeydedir.
• Kamu ve özel sektörde Ar-Ge yatırımları artmaya devam etmiştir ancak mevcut durumda GSYH’nın %0 95’i seviyesinde olan Ar-Ge yatırımları hükümetin hedefi olan GSYH’nın %1 8’inden düşüktür.
• Otoyollar aynı uzunlukta kalmıştır; demiryolu ağı uzunluğunda ise hafif bir artış sağlanmıştır.
• Hanehalkı İnternet kullanım oranında 2013’teki %49’luk seviyeden 2014’te %54’e artış sağlanmıştır.
• Telekomünikasyon yasalarının AB müktesebatına uyumlaştırılmasında ilerleme sağlanmamıştır.
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 4G lisanslarının dağıtımı için ihale düzenlemiştir ancak Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi ile ihale ertelenmiştir.
 
• Elektrik piyasasının 2016’ya kadar tamamen serbestleştirilmesi hedefinde ilerleme kaydedilmiştir.
• Doğal gaz pazarının serbestleştirilmesinde ilerleme kaydedilmesi ve BOTAŞ karşısında rekabetin oluşturulması gereklidir.
• Elektrik ve doğal gaz fiyatları saydam ve maliyet temelli olarak belirlenmelidir.
Sektör ve İşletme Yapısı
• 2014’te istihdamdaki %1 6’lık artış karşısında GSYH’nın %2 9 artması işgücü verimliliğinin arttığına işaret etmektedir.
• Özel sektörün GSYH içindeki payı 2013’teki %86 4 seviyesinden 2014’te %84 6’ya düşmüş olmakla birlikte AB standartlarına göre yüksektir.
• Tarımın GSYH içindeki payının azalma eğilimi devam etmektedir.
• İstihdamın %20 5’i sanayi sektöründen %7 4’ü inşaattan ve %21 1’i tarımdan kaynaklanmaktadır.
Devletin piyasadaki rekabete etkisi
• Devlet yardımlarının saydamlaştırılmasında ilerleme sağlanmamıştır.
• Eylül 2011’de yürürlüğe girmesi gereken devlet yardımları yasasının uygulama yönetmeliği üçüncü defa (31 Aralık 2015’e kadar) ertelenmiştir.
• Devlet yardımları envanteri tamamlanmalıdır.
• 2012 teşvik paketi de dâhil olmak üzere devlet yardımlarını AB ile uyumlaştırmak için bir eylem planı oluşturulmalıdır.
• Kamu ihaleleri kanunundaki değişiklikler yasayı AB müktesebatından daha da uzaklaştırmıştır.
AB – Türkiye Ekonomik Entegrasyonu
• Türkiye’nin ticari ve ekonomik olarak AB ile entegrasyonu 2014’te daha da ilerlemiştir.
• Türkiye Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sonucunda uluslararası piyasalarda fiyat avantajı kazanmıştır.
• Türkiye’nin toplam ticaretinde AB’nin payı %38 5’ten %39 3’e yükselmiştir.
• Türkiye’nin ihracatındaki AB payı %41 5’ten %43 5’e yükselmiştir. İthalattaki payı ise %36 7 olarak devam etmiştir.
• AB Türkiye’nin birinci doğrudan yabancı yatırım kaynağı olmaya devam etmiştir.