info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
Dolar Satış
:
Euro Alış
:
Euro Satış
:
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Açıklamalı- İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun / Mahmut Coşlun
Yazar
Mahmut Coşkun
Yayınevi
Seçkin Yayıncılık
Yayın Yılı
2011
Eserde, kamu alacağının kapsamı, tahsile kimlerin ve hangi dairenin yetkili olduğu, kamu alacağının tahsil edilebilmesi için alınacak tedbirler, cebren takip ve tahsil türleri, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, haciz, istihkak davası, iptal davası, kamu alacağının hacze iştiraki, haczedilen malların kıymet taktiri ve paraya çevrilmesi, ihalenin feshi, kamu alacağında zamanaşımı, kamu alacağının tahsili aşamasında işlenen suçlar ve suçların takibi konularında ayrıntılı bilgiyi, mevzuatı ve güncel içtihatları bulacaksınız. Bu bağlamda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun her bir maddesi genel olarak ve alt başlıklar altında açıklandıktan sonra; Tahsilat Genel Tebliğinin,(Seri:A, Sıra no:1) madde ile ilgili kısmı, Gelir İdaresi Başkanlığının diğer genelge ve özelgeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunca AATUHKa göre kullanılacak yetkilere ilişkin yönetmeliğin ilgili kısımları açıklamalardan sonra yerleştirilerek, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesinin güncel içtihatlarına yer verilmiştir. Konu Başlıkları - Genel Esaslar - Kanunun Kapsamı, Terimler, Vazifeliler ve Selahiyetliler Kanununun Kapsamı - Amme Alacaklarının Korunması - Ödeme - Tecil, Tehir, Gecikme Zammı - Amme Alacağının Cebren Tahsili - Cebren Tahsil ve Takip Esasları - Menkul Malların Haczi ve Satışı - Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı - İflas Yoluyla Takip ve Konkordato - Zamanaşımı,Terkin,Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler - Zamanaşımı ve Terki - Yasaklar ve Cezalar - Son Hükümler, Kaldırılan Kanun ve Hükümler